Tacoma First Samoan Nazarene Church


Click here to edit subtitle

NMI Mission Statement:
To mobilize the church in mission through praying, discipling, giving, and educating.


Faamoemoega o le Misionare:

Le faʻatautaia o le ekalesia i le misiona e ala i le tatalo, amio pulea, tuʻuina atu, ma aʻoaʻo


NMI Objectives:
To encourage people to pray for all efforts of world evangelization
To inform people of the world's needs and what the church is doing to meet those needs 
To challenge children and youth to learn about and participate in the mission of the church
To raise funds for mission outreach.


Autu:

Ia faufautuaina tagata ia tatalo mo taumafaiga uma mo le tala'iina o le talalelei i le lalolagi.

Ia fa'ailoa atu i tagata manaoga fa'amisionare o le lalolagi, ma o le a foi ni auala o loo fa'aogaina e le Ekalesia e fa'afesootai atu ai nei manaoga.

Ia lui'tauina tamaiti ma tupulaga talavou ia iloa ma auai i le misiona a le Ekalesia.

Ia sue'ina ni tinoitupe mo talai'iga faamisionare.


Peteleema Taatiti is the President of the

Local NMI at the Tacoma First Samoan

Nazarene Church.  He works long hours

to make sure that the mission statement

and objectives of NMI are carried out.


The NMI staff include Paea Fotu,

Vice President, Naoia Sataraka, Secretary.