Tacoma First Samoan Nazarene Church


Click here to edit subtitle

Welcome/Talofa!

"Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls" - Matthew 11:28-29


"Ia outou o mai ia te au, o outou uma o e tigaina ma mafatia i avega, o a'u foi e malolo ai outou.  Ia outou amoina la'u amo, ma ia outou fa'aa'oa'o ia te au, aua o a'u le agamalu ma le loto maulalo" - Mataio 11:28-29


Youth Ministry

Autalavou

Sunday School

Aoga Aso Sa

Mission Work

Missionare